Софтуер под наем

1. Дефиниция на услугата „Софтуер под наем“

Нетера предоставя възможност на Клиента да инсталира и използва набор от лицензирани софтуерни продукти, като допълнение на услугите „Клауд сървър“ и „Нает сървър“.

Услугата е предплатена на абонаментен принцип, с периодично действие и с период на отчитане един месец. Минималният срок за предоставяне на услугата е един месец.

2. Свързани документи

2.1. Общи условия за предоставяне на телекомуникационни услуги от „Нетера“ ЕООД;

2.2. Клауд сървър - Описание на услугата;

2.3. Нает сървър - Описание на услугата.

2.4. Microsoft End User License terms

3. Параметри на услугата

3.1. Наименование и версия на софтуерния продукт (примери: Windows Server 2012 R2 Standard Edition, SQL Server 2012 R2 Enterprise Edition);

4. Условия на услугата

4.1. Като част от тази услуга Клиентът получава единствено правото за използване на софтуерния продукт по време на наемния период.

4.2. За използването на софтуерния продукт важат всички общи и специфични условия на неговия производител, касаещи продукта. Тези условия могат да бъдат намерени в Интернет на интернет страницата на производителя на софтуера.

4.3. Всички условия, касаещи софтуерните продукти на Microsoft, могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.microsoft.com/licensing/

4.4. Ако софтуерният продукт изисква някаква форма на активация (например, въвеждане на продуктов ключ), тя се извършва от Нетера.

4.5. Софтуерният продукт може да бъде инсталиран и използван само върху Клауд сървъри в облачната платформа на Нетера или върху физически сървъри, намираща си в някои от дейта центровете на Нетера.

4.6. Нетера трябва да има осигурен администраторски достъп до Клауд или физическия сървър на Клиента.

4.7. При аргументирано искане от страна на Microsoft, Клиентът се задължава да разкрие всяка относима информация, свързана с използването на софутерните продукти на Microsoft.

4.8. Като част от тази услуга Нетера не носи никаква отговорност за правилното функциониране на софтуерния продукт, нито за обстоятелства, възникнали в следствие на неговото използване.

4.9. Нетера си запазва правото да променя едностранно цените на услугата Софтуер под наем при увеличаване на цената на софтуера от доставчика (Microsoft или друг), като предварително информира Клиента за промяната.

4.10. Нетера има право да прекрати предоставянето на услугата по всяко време, ако Клиентът не спазва всички условия за използването на софтуерния продукт.

5. Дефиниция за наличност

5.1. Услугата се смята за работеща и налична, ако софтуерът е инсталиран и активиран успешно и Клиентът няма възражения в рамките на 24 часа след инсталацията.

5.2. Приемателния тест се счита за успешен, ако услугата е налична след активиране.

6. Активиране и поддръжка

6.1. Активирането и поддръжката на услугата се извършва от отдел „Технически“.

6.2. Поддръжката на услугата се осъществява чрез попълване на заявка от Клиента в уеб базирания контролен панел или чрез изпращане на имейл до itservices(at)neterra.net.

6.3. Клиентът има възможност да се свърже с Центъра за управление на ИТ услуги (ITSOC) на Нетера. Телефон за 24 часова връзка: +359 (0) 700 42 300